Sistemde çalışan servisleri listelemek (Powershell)

Get-Wmiobject win32_service -filter 'State = "Running"' | Select Name, Displayname, State komutuyla sistemde şu anda çalışan “Running” durumdaki servisleri listeleyebilirsiniz.